Th11, 07th, 2022

Biên bản họp HĐQT về việc chuyển nhượng 100% vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương – Bắc Ninh cho Công ty CP Tập đoàn Apec Group

SHARE: