Document Date Download
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 30/06/2020
CBTT TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ API 2020 19/06/2020
CBTT về ngày chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 29/05/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 14/05/2020
Công bố thông tin về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 12/05/2020
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/05/2020
Quy chế Quản trị nội bộ Công ty số 01/2019-QC.QTNB ngày 04/06/2019 05/06/2019
API Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 05/06/2019
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 24/05/2019
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 05/07/2018
Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của API đã diễn ra thành công tốt đẹp 22/03/2018
Nghị quyết họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 19/03/2018
Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 19/03/2018
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (nội dung theo File đính kèm) 06/03/2018
Resolution of the Annual Shareholders Meeting in 2017 31/10/2017
Minutes of the Annual Shareholders Meeting in 2017 30/06/2017
Resolution of the Annual Shareholders Meeting for the year 2016 of APEC Investment Joint Stock Company 15/04/2016
Minutes of the Annual Shareholders Meeting in 2016 15/04/2016