Let's joint with us, to roam through the ideas, share the stories about the adventures and the interesting experiences, or just simply drink coffee together.

Corporate Announcements

Document Date Download
API- CBTT GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC 01/04/2021
CBTT từ nhiệm của TV BKS Hồ Thị Thùy 18/03/2021
Báo cáo quản trị năm 2020 29/01/2021
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 20019 11/12/2020
Công bố thông tin chấp thuận Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Phạm Thị Kiều Hưng 24/11/2020
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 17/11/2020
CBTT.v.v mua lại trái phiếu ABond 13/10/2020
CBTT v.v API mua lại Abond_2018.01.50 03/08/2020
Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên API 2020 30/07/2020
Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 23/07/2020
CBTT VỀ VIỆC MUA LẠI TRÁI PHIẾU ABOND 08/07/2020
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 30/06/2020
CBTT v.v API mua lại ABond_2018.01.50 23/06/2020
Công bố thông tin về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 12/05/2020
CBTT kết quả bán lại trái phiếu ABOND 12/05/2020
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/05/2020
Công bố thông tin thay đổi con dấu API 20/03/2020
CBTT thông báo thay đổi CCCD của người đại diện pháp luật trên GPĐKKD 28/02/2020
CBTT báo cáo quản trị của API năm 2019 22/01/2020
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đề nghị cấp tín dụng tại MSB 31/12/2019
Công văn giải trình chậm công bố thông tin thành lập công ty Apec Quảng trị. 04/12/2019
Công bố thông tin về việc thành lập công ty Apec Quảng Trị 27/11/2019
CBTT báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 30/07/2019
CBTT vv từ nhiệm thành viên ban kiểm soát ngày 06/06/2019 06/06/2019
CBTT Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 04/06/2019 05/06/2019
CBTT Công văn 246/2019/CV-API ngày 29/05/2019 vv Mua lại trái phiếu trước hạn của các chủ đầu tư 29/05/2019
Nghị quyết HĐQT vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 23/04/2019
Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2018 12/02/2019
Quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ. 27/11/2018
CBTT Nghị quyết HĐQT vv góp vốn thành lập công ty con- Dubai Ninh Thuận 18/10/2018
API đã bán 6.522.400 cổ phiếu IDJ 07/09/2018
CBTT Giao dịch cổ đông nội bộ 03/08/2018
API đăng ký bán 6.522.400 cổ phiếu IDJ 02/08/2018
Thông báo kết quả giao dịch của bà Huỳnh Thị Mai Dung 25/06/2018
Công bố thông tin giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 04/06/2018 04/06/2018
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương 22/05/2018
Thông báo về việc Đăng ký mua cổ phiếu API của chị Huỳnh Thị Mai Dung ngày 21-05-2018 22/05/2018
Thông báo Kết quả giao dịch chị Huỳnh Thị Mai Dung mua cổ phiếu API ngày 18-05-2018 22/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 07/05/2018
Công bố thông tin thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh 03/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ 16/04/2018
Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của API đã diễn ra thành công tốt đẹp 22/03/2018
Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại IDJ của API 14/03/2018
THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ TÒA RUBY – DỰ ÁN ROYAL PARK BẮC NINH 08/03/2018
CBTT v/v Thay đổi nhân sự 13/02/2018
Quyết định miễm nhiện chức danh Quyền Tổng Giám Đốc 13/02/2018
NQ HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 23/02/2018 vv chốt DS cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 23/01/2018
Công bố NQ HĐQT của API 04/01/2018
CBTT giao dịch cổ đông nội bộ 12/2017 20/12/2017
API – Công bố nghị quyết HĐQT Quý 3 18/12/2017
Quyết định thi hành án chủ động về ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 12/12/2017
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Quỹ Asean Deep Value Fund 01/12/2017
Newsletter Third Quarter 30/09/2017
Newsletter 2nd Quarter 30/06/2017
Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan (Bà Nguyễn Thị Bổn) 25/05/2017
Thông báo giao dịch của người có liên quan (Bà Nguyễn Thị Bổn) 06/05/2017
Report on Corporate Governance (The first 6 months of 2016) 31/07/2016
Explanation and Information Disclosure According to Documentary no.492 /SGDCKHN 20/04/2016
Notice of addition of API shares to the list of securities not eligible for margin trading 05/04/2016
Explanation of profit difference on the 4th quarter of 2015 consolidated report compared with the 4th quarter of 2014 20/02/2016
API personnel changes 05/01/2016
Notice of the introduction of API stock in warnings 03/04/2015
Contributing capital to establish Tuc Duyen Investment Joint Stock Company 20/03/2015

ANNUAL REPORTS

FINANCIAL REPORTS

Document Date Download
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020. 30/03/2021
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2020. 30/03/2021
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2020. 29/01/2021
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2020 29/01/2021
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2020. 28/10/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2020. 28/10/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2020. 28/08/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ BÁN NIÊN NĂM 2020. 28/08/2020
CBTT Công văn chấp nhận việc gia hạn thời gian công bố BCTC soát xét bán niên năm 2020 của công ty mẹ / hợp nhất 13/08/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2/2020 28/07/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2/2020 28/07/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/2020 27/04/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1/2020 27/04/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 31/03/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2019 31/03/2020
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2019 30/10/2019
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3/2019 30/10/2019
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN CÔNG TY MẸ NĂM 2019 14/08/2019
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN HỢP NHẤT NĂM 2019 14/08/2019
CBTT báo cáo tài chính quý 2.2019 30/07/2019
Chấp thuận gia hạn thời gian CBTT BCTC quý trong năm 2019 05/05/2019
CV giải trình ý kiến ngoại trừ báo cáo kiểm toán 2018 02/04/2019
CBTT báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018. 02/04/2019
CBTT báo cáo tài chính riêng năm 2018. 02/04/2019
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 12/02/2019
CBTT báo cáo tài chính kiểm toàn soát xét 6 tháng 2018 30/08/2018
Báo cáo tài chính Q1.2018 công ty Mẹ và Báo cáo Hợp nhất 26/04/2018
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 15/03/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 15/03/2018
CBTT Báo cáo tài chính mẹ và Hợp nhất quý 4.2017 31/01/2018
Consolidated Financial Statement of The First Quarter of 2017 20/04/2017
Consolidated Financial Statements of 2016 31/01/2017
Financial Statement of The 4th Quarter of 2016 20/01/2017
Consolidated Financial Statements for The Year Ended on 31/12/2016 20/01/2017
Financial Report of The First Quarter of 2016 20/04/2016
Financial Statements of Parent Company of 2016 31/01/2016

SHAREHOLDERS MEETING

Document Date Download
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 20019 11/12/2020
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 30/06/2020
CBTT TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ API 2020 19/06/2020
CBTT về ngày chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 29/05/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 14/05/2020
Công bố thông tin về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 12/05/2020
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/05/2020
Quy chế Quản trị nội bộ Công ty số 01/2019-QC.QTNB ngày 04/06/2019 05/06/2019
API Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 05/06/2019
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 24/05/2019
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 05/07/2018
Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của API đã diễn ra thành công tốt đẹp 22/03/2018
Nghị quyết họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 19/03/2018
Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 19/03/2018
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (nội dung theo File đính kèm) 06/03/2018
Resolution of the Annual Shareholders Meeting in 2017 31/10/2017
Minutes of the Annual Shareholders Meeting in 2017 30/06/2017
Resolution of the Annual Shareholders Meeting for the year 2016 of APEC Investment Joint Stock Company 15/04/2016
Minutes of the Annual Shareholders Meeting in 2016 15/04/2016