Thông báo v/v đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

——————–

                 Số: 01/2016/BTC-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

                         Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

Ông Nguyễn Duy Khanh – Thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 gửi đến trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương. Để có đủ nhân sự cần thiết thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động của Công ty theo Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

  1. Đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng viên từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

  1. Căn cứ trên danh sách ứng cử viên làm Thành viên Hội đồng quản trị, việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/04/2016 theo quy chế bầu cử thay thế Hội đồng quản trị Công ty.

Các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị gửi các tài liệu được hướng dẫn trong file đính kèm.

Quý cổ đông gửi các tài liệu về Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (Tầng 3, tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) trước 16h00 ngày 13/04/2016.

Trân trọng./.

Chuyên mục: Tin API, Tin tức