API : Mời Họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thời gian : 08h00 sáng , Thứ sáu ngày 08 tháng 05 năm 2015.

2. Địa điểm : Hội trường Tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung họp:

– Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kết quả kinh doanh năm 2014 & Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2015;

– Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị ; Ban Kiểm soát;

– Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2015 – 2020;

– Thảo luận và thông qua các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các vấn đề khác theo nội dung Tờ trình;

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại văn phòng Công ty từ ngày 17/4/2015 hoặc tải Tài liệu : Tài liệu Họp ĐHCĐ 2015 và  QUY CHE BAU HDQT va BKS

Điện thoại liên hệ : 04 3 577 1983

– Quý vị cổ đông có thể liên hệ với phòng quan hệ cổ đông theo các cách trên để được hỗ trợ thêm nếu cần.

5. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần tại danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2015. Rất mong Quý vị tham dự đầy đủ và đúng giờ để Phiên họp thành công.

Trân trọng được đón tiếp!

TM. Hội đồng Quản trị

          Chủ Tịch

   Nguyễn Đỗ Lăng

Chuyên mục: Thông tin công bố