Thông báo thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
  • Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.
  • Căn cứ Thông báo số 03/2017/TB-API ngày 08/03/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
  • Căn cứ Điều 05 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (Ban hành theo quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Tổng giám đốc Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

Ngày 08/03/2017, Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 22/03/2017 và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 14/04/2017.

Tuy nhiên, để có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu phục vụ tốt hơn cho cổ đông và nhà đầu tư, Ban lãnh đạo Công ty quyết định thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Vậy để đảm bảo tỷ lệ sở hữu tại thời điểm diễn ra Đại Hội sát với tỷ lệ sở hữu thực tế, Công ty xin hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/03/2017. Công ty sẽ có văn bản thông báo lên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngay sau khi xác định được thời gian tổ chức.

Trân trọng./.

Chuyên mục: Quan hệ cổ đông, Thông tin công bố