Thông báo mời họp lần 2 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP LẦN 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

 

Với mong muốn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông buy Office Professional Plus 2016 Key buy Office Professional Plus 2013 Key tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ hai trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành với nội dung sau:

Thời gian họp lần 2: 08h30, Thứ sáu, ngày 16 tháng 06 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

 

 • Nội dung họp (được giữ không đổi so với nội dung họp đã thông báo lần thứ nhất):
 • Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2016;
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016;
 • Tờ trình Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 • Tờ trình Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
 • Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 • Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017;
 • Tờ trình Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017;
 • Tờ trình Phương án thưởng cho Ban Điều hành năm 2017;
 • Tờ trình Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần;
 • Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
 • Và các vấn đề khác theo nội dung tờ trình (nếu có).
 • Tài liệu phục vụ Đại hội

 

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục “Quan hệ cổ đông” tại website: www.apeci.com.vn

 

 • Đăng ký tham gia:

 

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham 600-199 dự về Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy 400-351 mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

File đính kèm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ

Chuyên mục: Đại hội cổ đông, Quan hệ cổ đông