THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————————–

Hà nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

 

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp lần 1: 08h30, Thứ năm, ngày 15 tháng 06 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

 1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:
 • Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2016;
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
 • Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016;
 • Tờ trình Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 • Tờ trình Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
 • Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 • Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017;
 • Tờ trình Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017;
 • Tờ trình Phương án thưởng cho Ban Điều hành năm 2017;
 • Tờ trình Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần;
 • Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
 • Và các vấn đề khác theo nội dung tờ trình (nếu có).
 1. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục “Quan hệ cổ đông” tại website: www.apeci.com.vn

 1. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HĐQT

    (Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

Tải tài liệu đính kèm:

170523_Tai lieu hop DHDCD 2017

Chuyên mục: Quan hệ cổ đông, Thông tin công bố