Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Tầng 3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương
Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty với nội dung sau:
Thời gian: 14h00, Thứ năm, ngày 14 tháng 04 năm 2016.
Địa điểm: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, HN
1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:
• Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.
• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
• Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2015
• Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
• Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016 cho các Thành viên HĐQT, thù lao cho các Thành viên BKS
• Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016
• Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
• Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Tài liệu phục vụ Đại hội
Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Thông tin cổ đông tại website: www.apeci.com.vn
3. Đăng ký tham gia:
Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu
Trân trọng thông báo./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng
Tải tài liệu đính kèm:

API – Tài liệu

Chuyên mục: Quan hệ cổ đông, Thông tin công bố, Tin API, Tin tức