Thông báo bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

 

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 —————————————

Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO BỔ SUNG

(V/v: Bổ sung một số nội dung trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương

 

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua khóa 13 ngày 26/11/2014;
 • Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương.

 

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương trân trọng thông báo về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty với nội dung sau:

 

 • Bổ sung Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

 

Ngày 08/06/2017, Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương nhận được Đơn đề nghị, Biên bản họp nhóm của nhóm cổ đông (Đính kèm) về việc70-696 bổ sung tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Chủ tịch HĐQT nhất trí bổ sung nội dung này vào chương buy Windows 7 Home Premium SP1 trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

 

 • Hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 

Để đáp ứng quyền lợi và nhu cầu cập nhật thông tin về cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Quý cổ đông, Ban tổ chức thông báo về việc bổ sung hình thức họp. Qua đó, Quý cổ đông có thể tham gia họp trực tuyến tại 02 địa điểm như sau:

 • Miền Nam:
 • Địa chỉ: Tầng 04, số 130 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: (84-8) 39151956         Fax: (84-8) 39151955.
 • Miền Trung:
 • Địa chỉ: Tầng 09, tòa nhà 28 đường Lý Thường Kiệt, P.Vĩnh Ninh, Tp.Huế
 • Số điện thoại: 0234.388 2882 Fax: 0234.388 2881

 

 • Cập nhật nội dung sửa đổi

 
buy Windows 8 Professional Key
Quý cổ đông vui lòng cập nội dung bổ sung và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục “Quan hệ cổ đông” tại website: www.apeci.com.vn

Trân trọng./.

      CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

File đính kèm
BB hop nhom de cu cua co dong lon.pdf
700-505

Chuyên mục: Đại hội cổ đông, Quan hệ cổ đông