Thông tin công bố Subscribe to Thông tin công bố

Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Q2/2016 so với Q2/2015(Hợp nhất)

giai_trinh_LN HN q2 2016 so voi q2 2015

CBTT v/v ký hợp đồng kiểm toán năm 2016

CBTT_ky_HD_kiem_toan_2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Q1/2016 so với Q1/2015 trên BCTC hợp nhất

Giai trinh quy 1.2016 HN

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Q1/2016 so với Q1/2015 trên BCTC Mẹ

Giai_trinh_LN quy_1.2016 so voi q1 2015 me

Thay đổi nhân sự

thay doi nhan su