Thông tin công bố Subscribe to Thông tin công bố

Công văn gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Api_Gia han hop DHDCD

Thông báo thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

THÔNG BÁO Về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Kính gửi: Cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Tải file đính kèm: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu

Tải file đính kèm: Thông báo giao dịch cổ phiếu

Công bố thông tin về thay đổi nhân sự

Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin