Thông tin công bố Subscribe to Thông tin công bố

API : Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Ông Lê Hồng Nam

1.Họ và Tên : Ông Lê Hồng Nam – Quốc tịch :  Việt Nam – Số CMND /  Hộ chiếu :  125698708        Ngày cấp  : 23/08/2012     Nơi cấp : Bắc Ninh – Địa chỉ liên hệ : Ninh Xá, Bắc Ninh, Hà Bắc 2. Tên cổ phiếu sở hữu : API 3....

API : Báo cáo tỷ lệ thay đổi tỷ lệ sở hữu của Ông Nguyễn Đỗ Lăng

1.Họ và Tên : Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Quốc tịch :  Việt Nam – Số CMND /  Hộ chiếu : 011670398        Ngày cấp  : 21/02/2001    Nơi cấp : Hà Nội – Địa chỉ liên hệ : Số 12A/T3 Ciputra, Quận Tây Hồ, Hà Nội. 2. Người có liên...

API : Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công ty CPĐT Châu Á Thái Bình Dương công bố Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Chi tiết tại đây

Góp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên

Góp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên Nghị quyết

Công bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ Nghị quyết Quyết định