Quan hệ cổ đông Subscribe to Quan hệ cổ đông

Bổ nhiệm ông Trần Vũ Phương vào TVHĐQT

QD_14_Bo_nhiem_Tran_Vu_Phuong_-_TVHDQT_signed

Bổ nhiệm ông Lưu Thái Đông chức vụ TGĐ

QD_13_Bo_nhiem_Luu_Thai_Dong_-_TGD_signed

Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Vũ Phương

QD_12_Chap_thuan_don_tu_nhiem_Tran_Vu_Phuong_signed

Thay đổi nhân sự

Công văn Nghị quyết

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Q2/2015 so với Q2/2014 (Công ty mẹ)

Giải trình