Quan hệ cổ đông Subscribe to Quan hệ cổ đông

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC Quý 2/2016 so với BCTC bán niên soát xét 2016 của Công ty mẹ

Giai_trinh_KQKD_bao_cao_quy_2_so_voi_ban_nien

CBTT báo cáo tài chính soát xét 6 tháng

http://www.mediafire.com/download/0m3hzcb2bdx46db/BCTC_HN_-_API_signed_signed.pdf http://www.mediafire.com/download/8x9w6kp8h89jrbg/BCTC_API_signed.pdf

Bao cao tinh hinh quan tri cong ty

Bao cao tinh hinh quan tri cong ty

Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Q2/2016 so với Q2/2015 (Công ty mẹ)

giai_trinh_LN_me q 2 2016 so voi q2 2015

Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Q2/2016 so với Q2/2015(Hợp nhất)

giai_trinh_LN HN q2 2016 so voi q2 2015