Quan hệ cổ đông Subscribe to Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

THÔNG BÁO Về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Kính gửi: Cổ đông CTCP Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Tải file đính kèm: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu

Tải file đính kèm: Thông báo giao dịch cổ phiếu

Công bố thông tin về thay đổi nhân sự

Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin    

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC hợp nhất Q2/2016 so với BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2016

Giai_trinh_chenh_lech_Hop_nhat KQKD q2 2016 so voi HN ban nien soat xet 2016