Phó Chủ Tịch HĐQT: Ông Nguyễn Duy Khanh

Khanh_Mar2015-web

Ông Nguyễn Duy Khanh – Phó chủ tịch HĐQT API

Trình độ/ Năng lực:        Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Vị trí, chức vụ:                Phó chủ tịch HĐQT, API

Lĩnh vực chuyên môn:    Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

2015 :                               Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty CP đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

2007 -2014 :                     Tổng Giám đốc, Công ty CP đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

2003 – 2006 :                    Chủ tịch HĐQT, Công ty Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Quốc Tế

1998 – 2003 :                     Giám đốc Dự án, Công ty Franco-Pacific Việt Nam.

Chuyên mục: Ban lãnh đạo