Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Đỗ Lăng

Lang_Mar2015-3-web

Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch HĐQT API

Trình độ,năng lực:          Thạc sĩ quản trị kinh doanh, đại học Tổng hợp Trento, Italia

Vị trí, chức vụ:                Chủ tịch HĐQT API

Lĩnh vực chuyên môn:    Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

1999 – 2006:                     Giám đốc điều hành Prometo – Italia ; Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cát Tường – CIC

Hiện tại:                            Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương ( APS )

 

Chuyên mục: Ban lãnh đạo