[:vi]Thông báo v/v đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị[:]

[:vi]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

——————–

                 Số: 01/2016/BTC-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

                         Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

Ông Nguyễn Duy Khanh – Thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 gửi đến trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương. Để có đủ nhân sự cần thiết thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động của Công ty theo Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

  1. Đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng viên từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

  1. Căn cứ trên danh sách ứng cử viên làm Thành viên Hội đồng quản trị, việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/04/2016 theo quy chế bầu cử thay thế Hội đồng quản trị Công ty.

Các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị gửi các tài liệu được hướng dẫn trong file đính kèm.

Quý cổ đông gửi các tài liệu về Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (Tầng 3, tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) trước 16h00 ngày 13/04/2016.

Trân trọng./.[:]

[:vi]Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016[:]

[:en]sa[:vi]CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Tầng 3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương
Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty với nội dung sau:
Thời gian: 14h00, Thứ năm, ngày 14 tháng 04 năm 2016.
Địa điểm: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, HN
1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:
• Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.
• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
• Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2015
• Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
• Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016 cho các Thành viên HĐQT, thù lao cho các Thành viên BKS
• Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016
• Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
• Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Tài liệu phục vụ Đại hội
Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Thông tin cổ đông tại website: www.apeci.com.vn
3. Đăng ký tham gia:
Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu
Trân trọng thông báo./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng
Tải tài liệu đính kèm:

API – Tài liệu[:]

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT

QD 14 Bo nhiem Tran Vu Phuong – TVHDQT_signedQD 14 Bo nhiem Tran Vu Phuong – TVHDQT_signedĐiều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Vũ Phương
CMND số: 011752307 do Công an Hà Nội cấp ngày 11/10/2008
Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương
Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 31/12/2015
Điều 2: Ông Trần Vũ Phương có các quyền hạn và trách nhiệm theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Vũ Phương và các Phòng/Ban có trách nhiệm thi hành quyết định này./
CHI TIẾT FILE ĐÍNH KÈM: QD 14 Bo nhiem Tran Vu Phuong – TVHDQT_signed