Chiến lược kinh doanh

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Picture4

Duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh bằng việc thực hiện M&A các công ty niêm yết và chưa niêm yết với giá trị đầu tư hợp lý.

Ổn định nguồn lực về quản trị, nguồn nhân lực của công ty.

Tập trung phát triển các dự án dành cho người có thu nhập trung bình và khá.

Tìm kiếm các dự án tốt có vị trí tiềm năng tại các thành phố lớn có diện tích từ 50 -100ha nhằm tạo quỹ đất và tiềm lực tài chính để duy trì và nâng cao vị thế cạnh tranh.

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG

MÔ HÌNH WIN – WIN, CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HIỆU QUẢ